POUČENÍ O PRÁVECH SPOTŘEBITELE

Naše společnost W&R obuv, spol. s r.o., se sídlem Josefská 492/2, 602 00 Brno, IČ: 26932059, DIČ: CZ26932059, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46458 (dále také jako „společnost“),

Tel: +420 575 570 942

E-mail: eshop@erieker.cz

tímto poskytuje svým potenciálním zákazníkům, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), a jejichž jednání se společností směřuje k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání a kupujícím objednaného zboží, následující poučení ve smyslu ust. § 1811 a násl. OZ (dále také jako „Poučení“).

Definice pojmů:

Dojde-li mezi společností a kupujícím k uzavření kupní smlouvy a součástí kupní smlouvy bude ujednání odchylné od tohoto Poučení, má přednost ujednání obsažené v kupní smlouvě.

I. Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech

 1. Společnost prodává obuv, kabelky, tašky, peněženky, další doplňky a příslušenství pro obuv. Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech je uveden na webových stránkách společnosti na adrese rieker-eshop.cz (dále jen „e-shop“) a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce, distributora, apod.). V případě uzavření smlouvy jiným způsobem (např. e-mailovou komunikací) je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce společnosti, která je kupujícímu předána (např. zaslána na jeho komunikační e-mail) před uzavřením smlouvy.

 2. Společnost dále informuje kupujícího, že návod k užívání a ošetřování obuvi a kabelek je k dispozici zde: rieker-eshop.cz/udrzba.html ; vysvětlení šířek obuvi je k dispozici zde: www.rieker-eshop.cz/sirka_obuvi.html a tabulku velikostí bot a obuvi je k dispozici zde: www.rieker-eshop.cz/tabulka-velikosti.html .

 3. V souvislosti s návodem na používání a ošetřování obuvi prodávající kupujícího informuje, že vlastností šité obuvi je omezená vodonepropustnost, proto tato obuv musí být používána především
  v suchém prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení obuvi. Pravidelnou údržbou lze zvýšit odolnost této obuvi vůči vlhkosti. Tuto obuv je kupující povinen důkladně impregnovat nebo krémovat a zvýšenou pozornost a pečlivost je povinen věnovat prošívanému okraji obuvi. Prodávající dále upozorňuje kupujícího, že také zimní šitá obuv je určena k nošení v suchém prostředí a kupující ji nesmí používat
  ve vlhkém ani mokrém prostředí, jinak může dojít k jejímu promáčení.

II. Cena zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění

 1. Cena zboží odpovídá ceně uvedené u jednotlivého druhu zboží na e-shopu.

 2. Cena je uvedená včetně DPH ve výši 21 %.

 3. Společnost si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením kupní smlouvy, a to v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy. Cena zboží může být dále změněna v případě požadavků kupujícího na jinou kvalitu, rozměry či rozsah zboží. O případné změně ceny zboží je společnost povinna kupujícího před uzavřením kupní smlouvy informovat.

 4. Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu uhradit za dodání zboží kupní cenu ve výši uvedené na e-shopu ve vztahu k jednotlivému druhu zboží, a dále také náklady na dopravu spojené s dopravou zboží kupujícímu.

 5. Celková cena zboží uvádí cenu včetně DPH a vyjadřuje cenu včetně všech dalších poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění souvisejících s koupí zboží s výjimkou nákladů na dopravu zboží.

 6. V případě, že z důvodu technické chyby nebo omylu bude na e-shopu u zboží uvedena cena objektivně a zjevně nepřiměřená, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Je-li ovšem cena zboží objektivně a zjevně nepřiměřená, resp. výrazně nižší, než jsou obvyklé limity ceny zboží, je kupující povinen ujistit se u prodávajícího (např. telefonicky, e-mailem), zda tato cena skutečně platí. Pro vyloučení všech pochybností prodávající uvádí, že za cenu objektivně a zjevně nepřiměřenou se považuje cena zboží po slevě, která bude vyšší než 75 % z původní ceny zboží.

 7. Výše nákladů na dopravu zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy zboží aktuálně dostupného na e-shopu, přičemž náklady na dopravu jsou stanoveny pevnou částkou a jejich součástí jsou již zahrnuty náklady na balné a další náklady související s dopravou zboží. Prodávající je přitom oprávněn na e-shopu zveřejnit hodnotu výše kupní ceny celkové objednávky zboží, od které je kupujícímu poskytována doprava zboží zdarma.

 8. Prodávající dále uvádí, že nese náklady na dodání zboží kupujícímu na území České republiky a dodání zboží v rámci České republiky je tedy zcela zdarma . Na území Slovenské republiky pak náklady na dodání nese kupující, a to ve výši 99,- Kč.

 9. Další informace o dopravě a platbě zboží jsou uvedeny zde: rieker-eshop.cz/doprava-a-platba.html .

 10. Spotřebitel není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, s výjimkou případů, kdy je taková platba před uzavřením smlouvy předem individuálně sjednána.

III. Způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění

 1. Cenu zboží může kupující uhradit společnosti následujícími způsoby:

  1. Kartou online, kdy ihned po dokončení objednávky bude kupující automaticky přesměrován na maximálně zabezpečenou platební bránu společnosti Gopay.

  2. Dobírkou za poplatek 39,- Kč, a to u vybraných dopravců (např. DPD), kdy kupující za zboží zaplatí (hotově nebo kartou) až při převzetí zásilky přímo doručovateli. TIP: Pokud neplánuje kupující platit dobírku hotově, pak prodávající doporučuje zvolit rovnou možnost "Kartou online" a zaplatit ihned po dokončení objednávky, čímž ušetří 39 Kč za poplatek dobírky.

  3. Okamžitým online převodem, kdy ihned po dokončení objednávky bude kupující automaticky přesměrován na maximálně zabezpečenou platební bránu společnosti GoPay, kde si vybere svou banku, která jej již provede procesem platby. Okamžitý online převod umožňují Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Raiffeisenbank, Unicredit Bank, mBank, Fio banka, Poštovní spořitelna. Pokud se banka nenachází na následujícím seznamu, pak bohužel platbu převodem nelze provést a je nutné zvolit jinou platební metodu. Okamžitý online převod bohužel neumožňují například AirBank, EquaBank a další menší banky.

 2. V případě objednání zboží prostřednictvím e-mailu, lze zvolit jako způsob platby pouze platbu na dobírku.

 3. Závazky k prodeji zboží si společnost plní na adrese předem dohodnuté s kupujícím na kupujícím udanou adresu.

 4. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění si volí kupující sám, přičemž bez souhlasu společnosti již následně nelze zvolený způsob měnit.

 5. Je-li zboží zasíláno do Slovenské republiky, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit společnosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši zvoleného způsobu dopravy zboží aktuálně dostupného na e-shopu.

 6. Zboží bude kupujícímu doručeno do 2 – 5 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

IV. Náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány

 1. Náklady na dodání zboží objednaného u společnosti jsou u jednotlivých způsobů dodání uvedeny v rámci potvrzení objednávky zboží. Náklady jsou účtovány kupujícímu podle toho, jaký způsob dodání zboží si zvolí. Způsob dodání a tím i náklady na dodání si volí kupující též v případě uzavření kupní smlouvy jiným způsobem (např. prostřednictvím e-mailu). Volbou způsobu dodání kupující zároveň souhlasí s příslušnými náklady dodání, jež musí uhradit za dodání zboží.

 2. Pokud výši těchto nákladů nelze stanovit předem, je společnost oprávněna tyto náklady účtovat dodatečně dle § 1811 odst. 2 písm. e) OZ.

V. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv

 1. Všeobecná ustanovení

  1. V rámci tohoto čl. V. stanovuje společnost postup pro uplatnění práva z vadného plnění, podmínky jeho uplatnění, podmínky odstoupení od smlouvy a další související otázky s reklamací zboží, pokud je ve smlouvě na reklamaci odkazováno.

  2. Podmínky uvedené v tomto čl. V. Poučení jsou okamžikem uzavření kupní smlouvy závazné pro společnost i kupujícího a obě strany se zavazují těmito podmínkami řídit. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží stvrzuje kupující to, že se s těmito podmínkami náležitě seznámil a zároveň souhlasí se zněním těchto podmínek, se záručními podmínkami společnosti a zároveň se zavazuje poskytnout společnosti součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se lhůty pro reklamaci zboží nezbytně prodlužují o lhůtu, pro kterou nebyla tato součinnost poskytnuta.

  3. Předmětem reklamace se rozumí pro účely tohoto Poučení zboží dle uzavřené kupní smlouvy.

 2. Převzetí zboží

  1. Kupující je povinen si prohlédnout s vynaložením náležité péče zboží při jeho převzetí. Zjistí-li kupující vady zboží, je oprávněn reklamovat vady bez zbytečného odkladu, jakmile vadu objeví či jakmile se vada projeví, nejpozději v době dvou let od převzetí.

 3. Jakost zboží při převzetí a odpovědnost společnosti za vadu zboží

  1. Dle § 2095 OZ společnost odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní společnost v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

  2. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ společnost odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

   2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži a instalaci,

   4. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

   5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

   6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

   7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

  3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle písm. e., prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

  4. 3.2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

  5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  6. Kupující je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí zboží.

  7. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

  8. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odst. 3.6. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

  9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

  10. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

  11. Při koupi použitého zboží je kupující oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.

  12. Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s návodem na užívání a ošetřování zboží, který je k dispozici zde: rieker-eshop.cz/udrzba.html , nebo zanedbáním péče o zboží. Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými s návodem na užívání a ošetřování zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu
   do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

  13. Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, je třeba oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, je kupující povinen vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží kupujícímu.

 4. Práva z vadného plnění

  1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 3. odst. 3.2. tohoto poučení, nebo dodá-li společnost jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

  2. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

  3. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

  4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.

  5. K odstranění zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.

  6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

   1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 4.3 a 4.4.,

   2. se vada projeví opakovaně,

   3. je vada podstatným porušením smlouvy,

   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  7. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

  8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

  9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

  10. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

  11. Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  12. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

  13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

   2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

   3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

   4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 5. Místo a způsob reklamace

  1. Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit osobně  na kterékoliv z provozoven prodávajícího  (jejichž seznam naleznete  zde ) nebo zasláním na adresu:  W&R obuv, třída Tomáše Bati 5658, Zlín, 76001 . Reklamace na této adrese není možné předávat osobně, nenachází se zde sídlo, ani provozovna prodejce. Kupující je také oprávněn uplatnit e-mailem na adrese: eshop@erieker.cz nebo telefonicky: +420 575 570 942.

  2. Vady je nutné prodávajícímu oznámit s uvedením čísla faktury – daňového dokladu a s uvedením data jejího vystavení. V oznámení vad je nutno uvést jaké zboží či plnění vykazuje vady, v čem konkrétně vady spočívají a za jaký okolností se na předmětu plnění projevily. Prodávající má právo požadovat náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s neoprávněným oznámením vad, případně s oznámením, které je v rozporu s obchodními podmínkami společnosti.

  3. Uplatnil-li kupující spotřebitel reklamaci, společnost mu neprodleně vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí 30 denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  4. Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat kupní smlouvou, fakturou – daňovým dokladem, případně předávacím protokolem nebo dodacím listem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno společností, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.

  5. Pro vrácení zboží je kupující oprávněn použít formulář pro vrácení zboží dostupný zde: rieker-eshop.cz/userfiles/dokumenty/vraceni.pdf a pro reklamaci zboží je kupující oprávněn použít formulář pro reklamaci zboží dostupný zde: www.rieker-eshop.cz/userfiles/dokumenty/reklamace.pdf .

  6. Veškeré reklamované zboží doručované prodávajícímu je kupující povinen řádně zabalit nebo jinak opatřit, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu.

 6. Vyřízení reklamace

  1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

  2. Společnost se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

  3. Společnost a kupující se dále dohodli na prodloužení výše uvedených lhůt o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:

   1. nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),

   2. není poskytnuta součinnost ze strany kupujícího a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny,

   3. není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.

   V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není společnost v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt.

    

  4. Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též písemné vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Společnost tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  5. Kupující není oprávněn bez souhlasu společnosti měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

  6. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.

 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na adresu eshop@erieker.cz , písemně na adresu sídla společnosti atd.), a to pokud možno formou formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je který je přikládán v tištěné formě k zásilce, případně dostupný zde: rieker-eshop.cz/userfiles/dokumenty/vraceni.pdf .

 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V praxi to znamená, že kupující není oprávněn požadovat zaplacení nákladů na dodání zboží za dobírku u dopravce DPD, protože prodávající nabízí levnější možný typ dopravy nebo platby.

 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal.

 8. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:

  1. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy

  2. dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  3. dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

  4. dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

  5. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  6. neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

  7. dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

  8. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,

  9. dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

  10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,

  12. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.

 9. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle odst. 9. tohoto článku, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

VII. Náklady na prostředky komunikace na dálku

 1. Společnost neúčtuje kupujícímu žádné náklady na prostředky komunikace na dálku. Kupujícímu však mohou být účtovány náklady na prostředek komunikace na dálku v sazbě stanovené jeho poskytovatelem služeb komunikace na dálku.

VIII. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, informace o zpracování osobních údajů

 1. V případě, že mezi kupujícím a společností dojde ke sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://www.coi.cz , která je zároveň orgánem státního dozoru. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 2. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího získané v souvislosti se vznikem, trváním a zánikem kupní smlouvy. Pro účely kupní smlouvy znamená zpracování osobních údajů kupujícího zejm. shromažďování, používání, uchovávání, ukládání na nosiče dat, úprava nebo pozměňování, blokování či likvidaci osobních údajů kupujícího. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na stránce rieker-eshop.cz/userfiles/dokumenty/ZOU_MARKETING_RE_1_0.pdf . Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy s těmito informacemi (Pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámen.

IX. Upozornění ke zboží

 1. Návod k užívání a ošetřování obuvi a kabelek, vysvětlení šířek obuvi a tabulku velikostí bot a obuvi jsou uveden v čl. I. odst. 2 tohoto Poučení.

X. Informace poskytnuté v souvislosti s uzavřením smlouvy za použití elektronických prostředků

 1. Kupní smlouva, resp. potvrzení objednávky je archivováno prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky.

 2. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující:

  1. Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu je kupující povinen vložit zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplnit objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace:

   1. Identifikační údaje kupujícího.

   2. Doručovací adresu pro doručení zboží.

   3. Druh a počet kusů objednávaného zboží.

   4. Způsob dopravy pro doručení zboží.

   5. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží.

  2. Před odesláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat správnost a pravdivost všech údajů. Kupující nese odpovědnost za škodu způsobenou prodávajícímu uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.

  3. Po odeslání objednávky bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. Toto potvrzení je však pouze informativního charakteru, když k závazné akceptaci objednávky a k uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem, kdy bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky. Do doby doručení potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky je kupující oprávněn objednávku stornovat. V případě, že kupující bude chtít měnit či upravovat obsah objednávky, musí provést novou objednávku a u původní objednávky požádat prodávajícího o její stornování.

  4. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje výslovný souhlas se zněním obchodních podmínek.

 3. Kupní smlouva může být rovněž uzavřena v písemné podobě, případně s využitím telefonu, kdy strany ujednají veškeré podstatné náležitosti smlouvy. Při uzavírání kupní smlouvy po telefonu je kupující povinen prodávajícími obsah smlouvy písemně potvrdit.

 4. Spolu s potvrzením objednávky zašle prodávající kupujícímu obchodní podmínky e-mailem ve formátu PDF. V případě uzavření kupní smlouvy telefonicky kupující vyjádří svůj souhlas se zněním obchodních podmínek v textové podobě.

 5. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky je možné zjistit pomocí dotazu na e-mail: eshop@erieker.cz , přičemž tyto chyby je možné opravit nejpozději do okamžiku, než bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky.

 6. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a rozhodným právem je právní řád České republiky.

« Zpět do obchodu

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené
X

nebo přihlásit pomocí
 • Hlavní výhody registrace:
 • - objednávka na pár kliknutí, díky uloženým údajům
 • - online přehled o stavu Vaší objednávky
 • - detaily všech předchozích objednávek

nebo rychlá registrace pomocí

Zapomenuté heslo

Pošleme Vám do e-mailu odkaz na změnu hesla.