OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

W&R obuv, spol. s r.o.
se sídlem Josefská 492/2, 602 00 Brno

IČ: 26932059, DIČ: CZ26932059

 

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46458,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rieker-eshop.cz

Korespondenční adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo zásilek je:

W&R obuv, třída Tomáše Bati 5658 (Areál Svit - 103. budova), 760 01, Zlín

Na této adrese zboží nelze vracet osobně. Jak postupovat při vracení zboží, najdete ZDE.

Kontaktní telefonní číslo sloužící jako zákaznická linka: +420 575 570 942 (v provozu pondělí-pátek 8:00-16:00).

E-mail: eshop@erieker.cz

Adresy a kontakt na jednotlivé provozovny naleznete zde: www.rieker-eshop.cz/prodejny/

 

 

 1. Smlouva o koupi zboží

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ či „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v rámci smluvního vztahu vzniklého na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího rieker-eshop.cz, telefonické či e-mailové komunikace mezi prodávajícím a kupujícím. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

  2. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující:

   1. Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu vloží kupující zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplní objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace:

    1. Identifikační údaje kupujícího.

    2. Doručovací adresu pro doručení zboží.

    3. Druh a počet kusů objednávaného zboží.

    4. Způsob dopravy pro doručení zboží.

    5. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží.

  3. Před odesláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat správnost a pravdivost všech údajů dle článku 1.2. OP. Kupující nese odpovědnost za škodu způsobenou prodávajícímu uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.

  4. Po odeslání objednávky bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. Toto potvrzení je však pouze informativního charakteru, když k závazné akceptaci objednávky a k uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem, kdy bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky. Do doby doručení potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky je kupující oprávněn objednávku stornovat. V případě, že kupující bude chtít měnit či upravovat obsah objednávky, musí provést novou objednávku a u původní objednávky požádat prodávajícího o její stornování.

  5. Kupující bere na vědomí, že v důsledku výslovného vyloučení aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku odesláním objednávky nevzniká kupujícímu právní nárok na uzavření kupní smlouvy a prodávající tak není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít, a to především v situaci, pokud kupujícím objednané zboží není skladem. Tím však není dotčeno právo prodávajícího neuzavřít kupní smlouvu také na základě jakýchkoliv jiných skutečností (to znamená i bez udání důvodu). V případě neuzavření kupní smlouvy bude na kontaktní e-mail kupujícího odesláno potvrzení o nepřijetí (stornování) objednávky ze strany prodávajícího.

  6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nebude prodávající schopen splnit, je prodávající oprávněn zaslat na kontaktní e-mail kupujícího nabídku s uvedením možných variant pozměněné objednávky a vyžádá si písemné stanovisko kupujícího k pozměněné objednávce. Pozměněná objednávka se považuje za nový návrh kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení akceptace pozměněné objednávky ze strany kupujícího na kontaktní e-mail prodávajícího.

  7. Prodávající informuje kupujícího, že v případě, kdy nabízí ke zboží dárek, tento není automaticky přikládán k objednávce a kupující jej přidá k nákupu kliknutím na tlačítko „Vybrat“.

  8. Další informace ohledně dárku k nákupu jsou k dispozici zde: rieker-eshop.cz/darek.html.

  9. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé smluvním stranám při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese každá ze smluvních stran samostatně.

  10. Práva a povinnosti odchylná od úpravy obchodních podmínek je možné sjednat v přímo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  11. V otázkách blíže neupravených kupní smlouvu či obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se tento smluvní vztah také zákonem o ochraně spotřebitele.

  12. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky dle článku 1.5 OP, případně také v uživatelském účtu.

  13. Kupní smlouva může být rovněž uzavřena v písemné podobě, případně s využitím telefonu, kdy strany ujednají veškeré podstatné náležitosti smlouvy. Při uzavírání kupní smlouvy po telefonu je kupující povinen prodávajícími obsah smlouvy písemně potvrdit.

  14. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v české jazyce, přičemž kupní smlouvu lze uzavřít také výhradně v českém jazyce.

  15. Kupní smlouva a obchodní podmínky nahrazují jakákoliv jiná předchozí ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, která byla mezi smluvními stranami učiněna v souvislosti s koupí zboží.

  16. Kupující může objednávky stornovat telefonicky na tel. +420 575 570 942 nebo e-mailem na eshop@erieker.cza to před tím, než je objednávka vyexpedována ze skladu prodávajícího a zároveň když je o tom prodávající informován.

 2. Definice pojmů

  1. „e-shop“ – e-shopem se rozumí webová aplikace dostupná na internetové adrese rieker-eshop.cz, jejímž prostřednictvím je kupujícímu umožněn výběr zboží a odeslání objednávky zboží. Prodávající přitom neodpovídá kupujícímu za funkčnost e-shopu a nebude-li tak z technických či jiných důvodů e-shop funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků ve smyslu čl. 2., odst. 2.2., 2.3.

  2. „kontaktní e-mail kupujícího“ – kontaktním e-mailem kupujícího se rozumí e-mailová adresa, kterou kupující uvede při registraci uživatelského účtu nebo v objednávkovém formuláři při objednávce zboží bez předchozí registrace kupujícího.

  3. „kontaktní e-mail prodávajícího“ – kontaktním e-mailem prodávajícího se rozumí následující e-mailová adresa eshop@erieker.cz nebo jiná e-mailová adresa zveřejněná prodávajícím na internetové adrese.

  4. „kupní smlouva“ – kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při převodu vlastnického práva ke zboží.

  5. „internetová adresa“ – internetovou adresou se rozumí následující adresa: rieker-eshop.cz.

  6. „kupující“ – kupujícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která má zájem o koupi zboží na základě kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím.

  7. „občanský zákoník“ – občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  8. „prodávající“ – prodávajícím se rozumí obchodní společnosti W&R obuv, spol. s r.o., IČ: 269 32 059, se sídlem Josefská 492/2, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46458.

  9. „provozovna“ – provozovnou se rozumí kamenné provozovny prodávajícího, jejichž seznam je uveden zde: rieker-eshop.cz/prodejny/.

  10. „spotřebitel“ – spotřebitelem se rozumí kupující, který je fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné (podnikatelské) činnosti, mimo výkon svého povolání nebo nikoliv jménem a na účet jiné podnikající osoby. Ostatní kupující, kteří nejsou spotřebitelem, vystupují ve vztahu k prodávajícímu v postavení podnikatele.

  11. „zákon o ochraně spotřebitele“ – zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

  12. „zboží“ – zbožím se rozumí veškeré produkty, které prodávající nabízí kupujícímu ke koupi prostřednictvím e-shopu.

 3. Uživatelský účet

  1. Kupující je oprávněn provést objednávku zboží z e-shopu prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo bez předchozí registrace kupujícího.

  2. Uživatelský účet je zřízen na základě předchozí registrace kupujícího na internetové adrese.

  3. Prostřednictvím uživatelského účtu je kupujícímu umožněno provádět odesílání a správu objednávek zboží, jakož i zjišťovat informace o předchozích objednávkách zboží.

  4. Při zřízení uživatelského účtu je kupující povinen uvádět výhradně správné a pravdivé údaje, přičemž kupující je současně povinen případně vždy aktualizovat uvedené údaje před každou objednávkou zboží, pokud v předchozí době došlo k jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou považovány prodávajícím za správné a pravdivé a kupující tak odpovídá prodávajícímu v plném rozsahu za škodu způsobenou uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.

  5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolí sám kupující při registraci uživatelského účtu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a tyto údaje nesmí sdělovat třetí osobě. Prodávající tak nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

  6. Prodávající neodpovídá kupujícímu za funkčnost uživatelského účtu a nebude-li tak z technických či jiných důvodů uživatelský účet funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná související práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků ve smyslu čl. 2., odst. 2.2., 2.3. a čl. 13, odst. 13.4. OP.

  7. Prodávající je oprávněn provést zrušení uživatelského účtu kupujícího, a to zejména v případě, pokud kupující svůj uživatelský účet déle, než jeden rok nevyužívá nebo v případě, pokud kupující poruší své povinnosti pro něj vyplývající z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek, a to zejména v důsledku porušení povinnosti uvádět výhradně správné a pravdivé údaje.

 4. Kupní cena, náklady na dopravu a platební podmínky

  1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením kupní smlouvy, a to v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy. Cena zboží může být dále změněna v případě požadavků kupujícího na jinou kvalitu, rozměry či rozsah zboží. O případné změně ceny zboží je společnost povinna kupujícího před uzavřením kupní smlouvy informovat.

  2. Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu uhradit za dodání zboží kupní cenu ve výši uvedené na e-shopu ve vztahu k jednotlivému druhu zboží, a dále také náklady na dopravu spojené s dopravou zboží kupujícímu.

  3. Kupní cena je konečnou výší kupní ceny, která obsahuje daň z přidané hodnoty, jakož i všechny další poplatky související s koupí zboží, a to výjimkou nákladů na dopravu zboží ve smyslu článku 4.6 OP. Tím však není dotčena možnost sjednání odlišné výše kupní ceny na základě předchozí individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

  4. V případě, že z důvodu technické chyby nebo omylu bude na e-shopu u zboží uvedena cena objektivně a zjevně nepřiměřená, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Je-li ovšem cena zboží objektivně a zjevně nepřiměřená, resp. výrazně nižší, než jsou obvyklé limity ceny zboží, je kupující povinen ujistit se u prodávajícího (např. telefonicky, e-mailem), zda tato cena skutečně platí. Pro vyloučení všech pochybností prodávající uvádí, že za cenu objektivně a zjevně nepřiměřenou se považuje cena zboží po slevě, která bude vyšší než 75 % z původní ceny zboží.

  5. Výše nákladů na dopravu zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy zboží aktuálně dostupného na e-shopu, přičemž náklady na dopravu jsou stanoveny pevnou částkou a jejich součástí jsou již zahrnuty náklady na balné a další náklady související s dopravou zboží. Prodávající je přitom oprávněn na e-shopu zveřejnit hodnotu výše kupní ceny celkové objednávky zboží, od které je kupujícímu poskytována doprava zboží zdarma.

  6. Prodávající dále uvádí, že nese náklady na dodání zboží kupujícímu na území České republiky a dodání zboží v rámci České republiky je tedy zcela zdarma. Na území Slovenské republiky pak náklady na dodání nese kupující, a to ve výši 99,- Kč.

  7. Kupní cenu a náklady na dopravu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. Kartou online, kdy ihned po dokončení objednávky bude kupující automaticky přesměrován na maximálně zabezpečenou platební bránu společnosti GoPay.

   2. Dobírkou za poplatek 39,- Kč, a to u vybraných dopravců (např. DPD) kdy kupující za zboží zaplatí (hotově nebo kartou) až při převzetí zásilky přímo doručovateli. TIP: Pokud neplánuje kupující platit dobírku hotově, pak prodávající doporučujeme zvolit rovnou možnost "Kartou online" a zaplatit ihned po dokončení objednávky, čímž ušetří 39 Kč za poplatek dobírky.

   3. Okamžitým online převodem, kdy ihned po dokončení objednávky bude kupující automaticky přesměrován na maximálně zabezpečenou platební bránu společnosti GoPay, kde si vybere svou banku, která jej již provede procesem platby. Okamžitý online převod umožňují Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Raiffeisenbank, Unicredit Bank, mBank, Fio banka, Poštovní spořitelna. Pokud se banka nenachází na výše uvedeném seznamu, pak bohužel platbu převodem nelze provést a je nutné zvolit jinou platební metodu. Okamžitý online převod bohužel neumožňují například AirBank, EquaBank a další menší banky.

  8. V případě volby bezhotovostního způsobu platby ve smyslu odst. 4.7.1. a 4.7.3. OP je prodávající oprávněn odeslat zboží kupujícímu až v okamžiku provedení řádné úhrady plné výše kupní ceny a nákladů na dopravu zboží, a to, aniž by se prodávající dostal do prodlení se splněním svých povinností. Za okamžik provedení řádné úhrady se považuje úspěšná realizace platby prostřednictvím platebního systému. Prodávající upozorňuje kupujícího, že neumožňuje zaplacení kupní ceny klasickým bankovním převodem (způsob platby, kdy platbu provádí kupující z prostředí svého internetového bankovnictví, nezobrazí se mu žádné předvyplněné údaje, vše musí vyplnit ručně). Kupní cena je splatná bezprostředně po odeslání objednávky a přesměrování na platební bránu, tedy systém online plateb. Nebude-li kupní cena a náklady na dopravu zaplacena bezprostředně po přesměrování na platební bránu, objednávka se považuje za zrušenou.

  9. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky a přesměrování na platební bránu, tedy systém online plateb.

  10. V případě objednání zboží prostřednictvím e-mailu, lze zvolit jako způsob platby pouze platbu na dobírku.

  11. Po provedení úhrady plné výše kupní ceny a nákladů na dopravu vystaví prodávající kupujícímu příslušný daňový doklad (fakturu). Daňový doklad (fakturu) prodávající zašle kupujícímu v listinné formě společně se zbožím nebo v elektronické formě zaslané na kontaktní e-mail kupujícího, s čímž kupující odesláním objednávky vyjadřuje výslovný souhlas.

 5. Doprava zboží

  1. Prodávající zajišťuje doručení zboží kupujícímu prostřednictvím:

   1. Dopravy zboží zajišťované ze strany třetí osoby, kteří jsou uvedeni zde: https://www.rieker-eshop.cz/doprava-a-platba.html

  2. Zboží bude kupujícímu doručeno do 2 – 5 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li možné vyřídit objednávku v předpokládaném termínu doručení, bude kupující kontaktován ze strany prodávajícího za účelem dohodnutí dalšího postupu.

  3. Bezprostředně při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

  4. V případě, že z důvodů na straně kupujícího bude nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží (respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží).

  5. Další informace o dopravě a platbě zboží jsou uvedeny zde: rieker-eshop.cz/doprava-a-platba.html.

 6. Skončení smlouvy, sankční ustanovení

  1. Kupní smlouvu je možné skončit mimo účinků jejího splnění také dohodou smluvních stran či odstoupením od kupní smlouvy v případech stanovených v obchodních podmínkách.

  2. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

  3. Kupující podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Kupující podnikatel je tedy oprávněn uplatnit práva z vad pouze pro vady zboží, které mělo zboží při převzetí, nikoliv pro vady, které se objevily později. Zároveň se musí jednat o vady, které znemožňují využívat zboží ke stanovenému účelu.

  4. Má-li zboží vady, které jej znemožňují využívat ke stanovenému účelu, může kupující podnikatel odstoupit od smlouvy, žádat dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  5. Ujednání odst. 6.6. – 6.14. se použijí pouze v případě, že je kupující spotřebitelem.

  6. Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.

  7. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na adresu eshop@erieker.cz, písemně na adresu sídla společnosti atd.), a to pokud možno formou vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je v předtištěné formě přikládán k zásilce, případně v elektronické podobě ke stažení zde: https://www.rieker-eshop.cz/userfiles/dokumenty/vraceni.pdf.

  8. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle tohoto článku, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

  9. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle tohoto článku, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V praxi to znamená, že kupující není oprávněn požadovat zaplacení nákladů na dodání zboží za dobírku u vybraných dopravců (např. dopravce DPD), protože prodávající nabízí levnější možný typ dopravy nebo platby.

  10. Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

  11. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 6.6. OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, bude-li to možné, jinak způsobem určeným na základě předchozí dohody s kupujícím. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  12. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle tohoto článku odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:

   1. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy

   2. dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

   3. dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

   4. dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

   5. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   6. neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

   7. dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

   8. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,

   9. dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

   10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

   11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,

   12. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.

  13. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

  14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle odstavce 6.13., prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

  15. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 7. Jakost při převzetí a odpovědnost prodávajícího za vadu zboží

  1. Dle § 2095 OZ prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

  2. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

   2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu,

   4. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

   5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

   6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

   7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

  3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odst. 7.2.5., prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

  4. 7.2.4. – 7.2.7. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

  5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  6. Kupující je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí zboží.

  7. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

  8. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 7.6. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

  9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

  10. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

  11. Při koupi použitého zboží kupující oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.

  12. Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s návodem na užívání a ošetřování zboží, který je k dispozici zde: rieker-eshop.cz/udrzba.html, nebo zanedbáním péče o zboží. Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými návodu ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

  13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

  14. Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, musí kupující podnikatel oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, je kupující povinen vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží kupujícímu.

 8. Práva z vadného plnění

  1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 7. odst. 7.2., nebo dodá-li prodávající jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

  2. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

  3. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

  4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.

  5. K odstranění vady zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.

  6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

   1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 8.3 a 8.4.,

   2. se vada projeví opakovaně,

   3. je vada podstatným porušením smlouvy,

   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  7. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

  8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

  9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

  10. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

  11. Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  12. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

  13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

   2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

   3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

   4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  14. Neoznámí-li kupující podnikatel vadu věc včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 9. Ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (to znamená zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici zde: www.rieker-eshop.cz/ochrana_osobnich_udaju.html.

 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní.

  2. Dle zákona prodávající může ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuje kupující povolení návštěvníka. Prodávající upozorňuje na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že návštěvník nebude moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  3. Bližší informace o používání cookies na webu prodávajícího jsou dostupné zde: www.rieker-eshop.cz/ochrana_osobnich_udaju.html.

 11. Další informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech

  1. Společnost prodává obuv, kabelky, tašky, peněženky, další doplňky a příslušenství pro obuv. Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech je uveden na webových stránkách společnosti na adrese rieker-eshop.cz. (dále jen „e-shop“) a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce, distributora, apod.). V případě uzavření smlouvy jiným způsobem (např. e-mailovou komunikací) je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce společnosti, která je kupujícímu předána (např. zaslána na jeho komunikační e-mail) před uzavřením smlouvy.

  2. Společnost dále informuje kupujícího, že návod k užívání a ošetřování obuvi a kabelek je k dispozici zde: rieker-eshop.cz/udrzba.html; vysvětlení šířek obuvi je k dispozici zde: www.rieker-eshop.cz/sirka_obuvi.html a tabulku velikostí bot a obuvi je k dispozici zde: www.rieker-eshop.cz/tabulka-velikosti.html.

  3. V souvislosti s návodem na používání a ošetřování obuvi prodávající kupujícího informuje, že vlastností šité obuvi je omezená vodonepropustnost, proto tato obuv musí být používána především v suchém prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení obuvi. Pravidelnou údržbou lze zvýšit odolnost této obuvi vůči vlhkosti. Tuto obuv je kupující povinen důkladně impregnovat nebo krémovat a zvýšenou pozornost a pečlivost je povinen věnovat prošívanému okraji obuvi. Prodávající dále upozorňuje kupujícího, že také zimní šitá obuv je určena k nošení v suchém prostředí a kupující ji nesmí používat ve vlhkém ani mokrém prostředí, jinak může dojít k jejímu promáčení.

 12. Recenze

  1. Prodávající informuje kupujícího, že prodávající získal Zlatý certifikát „Ověřeno zákazníky“ od obchodní společnosti Heureka Group.

  2. Systém Ověřeno zákazníky funguje na každodenním přepočítávání kvality a počtu hodnocení robotem Heureky Group.

  3. Pro získání certifikátu Ověřeno zákazníky je třeba, aby měl e-shop skript správně vložen a byl osloven skutečně zákazníky e-shopu. Poté je třeba mít dostatečný vzorek respondentů, a to za období posledních 180 dní, jelikož sledujeme aktuální kvalitu e-shopu.

  4. Certifikát je získáván a odebírán automaticky na základě koeficientu počtu a kvality hodnocení.

  5. Zlatý certifikát „Ověřeno zákazníky“ získávají ty e-shopy, které jsou zapojeny do služby Ověřeno zákazníky, mají skript správně vložen a za období posledních 180 dní získají dostatečný počet respondentů, a to v řádu stovek hodnocení. Zároveň pro získání certifikátu potřebuje e-shop minimálně 97% doporučení za posledních 90 dní. Následně pokud ve sledovaném období % doporučení klesne na 95 % a méně, je e-shopu certifikát automaticky odebrán.

 13. Závěrečná ujednání

  1. V otázkách blíže neupravených v obchodních podmínkách se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí právním řádem České republiky. Pokud právní vztah založený na základě kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. V případě, že mezi kupujícím a společností dojde ke sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Prodávající i kupující výslovně souhlasí s tím, že veškerá písemná komunikace v souvislosti s kupní smlouvou bude mezi smluvními stranami závazně realizovaná prostřednictvím kontaktního e-mailu prodávajícího a kontaktního e-mailu kupujícího, přičemž písemnost se v takovém případě považuje za řádně doručenou dnem, kdy byla e-mailová zpráva odeslána. V případě, pokud se změní kontaktní e-mailová adresa kteréhokoliv ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna bezodkladně oznámit změnu kontaktní e-mailové adresy druhé smluvní straně. Do doby prokazatelného oznámení o změně kontaktní e-mailové adresy je smluvní strana povinna užívat pro doručování současně také původní kontaktní e-mailovou adresu. Účinky řádného doručení prostřednictvím listinného podání odeslaného na adresu sídla prodávajícího tím nejsou dotčeny.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, reklamační řád a informace o zpracování obchodních údajů.

  8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování W&R obuv, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 5658 (Areál Svit - 103. budova), 760 01, Zlín, adresa elektronické pošty: eshop@erieker.cz, telefon: +420 575 570 942.

 

V Brně dne 10.1.2023.

 

Verze obchodních podmínek: 3.0. - platnost od 10.1.2023

 

Příloha těchto obchodních podmínek:

 

Předchozí verze obchodních podmínek:

Obchodní podmínky verze 1.0 - platnost od 29.4.2014 do 24.5.2018

Obchodní podmínky verze 2.0 - platnost od 25.5.2018 do 9.1.2023

« Zpět do obchodu

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené
X

nebo přihlásit pomocí
 • Hlavní výhody registrace:
 • - objednávka na pár kliknutí, díky uloženým údajům
 • - online přehled o stavu Vaší objednávky
 • - detaily všech předchozích objednávek

nebo rychlá registrace pomocí

Zapomenuté heslo

Pošleme Vám do e-mailu odkaz na změnu hesla.